GRATIS LEVERING VANAF 25€ AANKOOP
-
BEVEILIGDE BETALING
-
GELEVERD IN 72U

Gebruiksbeleid

Deze website www.masalto.be is eigendom van SA VA.S.CO (wij, ons, onze). Dit gebruikersbeleid beschrijft de voorwaarden waaronder u toegang kunt krijgen tot onze site. Dit gebruiksbeleid geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze site.

Door onze site te gebruiken, aanvaardt u en gaat u akkoord met alle bepalingen in dit beleid, dat de gebruiksvoorwaarden van de site, het privacybeleid en het cookiebeleid aanvult.

Wij zijn geregistreerd in België onder het nummer 0405.299.454. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Industrielaan 16-20, 1740 Ternat. Van tijd tot tijd kunnen onze filialen onze website beheren of eraan bijdragen. Onder verbonden ondernemingen verstaan wij al onze dochterondernemingen of houdstermaatschappijen en elke dochteronderneming die eigendom is van deze houdstermaatschappijen.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Je kunt onze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op onrechtmatige of frauduleuze wijze of met een onrechtmatig of frauduleus oogmerk of gevolg;
 • minderjarigen op enigerlei wijze schade berokkenen of trachten te berokkenen;
 • het verzenden, ontvangen, deponeren, uploaden, gebruiken of bewust hergebruiken van inhoud die niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zie hieronder);
 • het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotionele inhoud of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam);
 • opzettelijk gegevens te verzenden, inhoud te versturen of te posten die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevat die bedoeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Je bent het er ook mee eens:

 • geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met onze gebruiksvoorwaarden voor de site
 • geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, compromitteren, beschadigen of verstoren van :
  • een deel van onze site;
  • een hardware of netwerk waarop de site wordt gehost;
  • software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
  • hardware of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde.
 • de inhoud van onze site niet te delen met minderjarigen in overeenstemming met de wetten van hun land.


Interactieve diensten

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot :

 • discussiegroepen ;
 • prikborden ;
 • wedstrijd.

Wanneer wij interactieve diensten aanbieden, zullen wij u duidelijke informatie verstrekken over de aard van de aangeboden dienst, of deze wordt gemodereerd en, zo ja, welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of dit menselijk of technisch is).

Wij zullen al het mogelijke doen om de potentiële risico’s van derden voor gebruikers van een interactieve dienst op onze site te beoordelen en zullen in elk geval beslissen of het passend is om die dienst te modereren (met inbegrip van het type moderatie dat moet worden gebruikt) in het licht van die risico’s. Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op interactieve diensten op onze site, deze te controleren of te modereren en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik door een gebruiker van een interactieve dienst in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

Wanneer wij een interactieve dienst modereren, zullen wij u in principe vertellen hoe u bij problemen contact kunt opnemen met de moderator.

Inhoudelijke normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle inhoud die u op onze site plaatst(bijdragen), alsook op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.
U dient zich te houden aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage, alsook voor het geheel, en komen bovenop de voorwaarden of eisen die bij de indiening zijn vastgesteld.

De bijdragen moeten :

 • nauwkeurig zijn (bij het vermelden van feiten);
 • wees oprecht (bij het geven van meningen);
 • het in België en in het land van waaruit zij worden verzonden toepasselijke recht te eerbiedigen.

De bijdragen mogen niet :

 • inhoud bevatten die lasterlijk is voor een persoon;
 • obscene, beledigende, haatdragende of provocerende inhoud bevatten;
 • expliciet seksuele inhoud promoten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele voorkeur of leeftijd te bevorderen;
 • onverantwoordelijk alcoholgebruik of -gebruik bevorderen;
 • inbreuk maken op een auteursrecht, databankrecht of handelsnaamrecht van een andere persoon;
 • een persoon kan misleiden;
 • een inbreuk vormen op een recht van een derde, zoals een contractuele of vertrouwelijkheidsverplichting;
 • een illegale activiteit bevorderen;
 • een bedreiging, belediging of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer vormen, of onnodige ergernis, ongemak of leed veroorzaken;
 • een andere persoon kunnen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of ergeren;
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of connectie met een andere persoon te vervalsen;
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn als dat niet het geval is;
 • het verdedigen, bevorderen of helpen bij de uitvoering van een illegale handeling zoals (bijvoorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Site (Bijdragen), en op alle Interactieve Diensten die ermee verbonden zijn.
U moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van een Bijdrage, evenals op het geheel, en vormen een aanvulling op eventuele voorwaarden of eisen die op het moment van indiening worden gesteld.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of uw gebruik van onze site een schending van dit Gebruikersbeleid inhoudt. In geval van schending van dit beleid kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.
Het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een wezenlijke inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden waaronder u toestemming hebt om onze site te gebruiken en kan ertoe leiden dat wij een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente annulering van uw recht om onze site te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van elke bijdrage of inhoud die u naar onze site hebt geüpload;
 • een waarschuwing sturen;
 • een gerechtelijke procedure in te leiden om terugbetaling te verkrijgen van alle kosten bij wijze van schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en gerechtelijke kosten) die als gevolg van de schending zijn gemaakt;
 • andere juridische stappen tegen u;
 • deze informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor acties die worden ondernomen als gevolg van schendingen van dit Gebruikersbeleid. De hier beschreven maatregelen zijn niet volledig en wij kunnen andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het gebruikersbeleid

Wij kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen door wijzigingen aan te brengen op deze pagina. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn. Het is ook mogelijk dat bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd, sommige bepalingen van dit Gebruikersbeleid vervangen.

Bijgewerkt in mei 2018.

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De website www.masalto.be is eigendom van SA VA.S.CO(wij, ons, onze). Wij zijn geregistreerd in België onder het nummer 0405.299.454. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Industrielaan 16-20, 1740 Ternat. Af en toe kunnen aan ons gerelateerde bedrijven ook onze site beheren of eraan bijdragen. De met ons verbonden ondernemingen zijn onze dochterondernemingen, onze houdstermaatschappijen en hun dochterondernemingen.

Deze gebruiksvoorwaarden (en de documenten waarnaar ze verwijzen) informeren u over de wettelijke voorwaarden waaronder u onze site kunt gebruiken als toevallige bezoeker of geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze site omvat de toegang tot, het surfen op of het registreren op onze site.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, want ze zijn van toepassing op uw gebruik van onze site. Wij raden u aan ook ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid te lezen en een kopie van dit document af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door en te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en ons en kunnen alleen met onze toestemming worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met alle andere toepasselijke voorwaarden hieronder en alle andere informatie die op de site wordt verstrekt over de werking van onze site en de beschikbare diensten.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van onze website onmiddellijk te staken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site.

 • Ons Privacybeleid, dat de voorwaarden uiteenzet waaronder wij persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen of die u ons verstrekt, zullen behandelen. U garandeert ons dat alle verstrekte informatie juist is.
 • Ons Cookiebeleid, dat informatie geeft over cookies op onze site. Door onze site te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies op onze site.
 • Ons Gebruikersbeleid, waarin het toegestane en verboden gebruik van onze site wordt uiteengezet. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan dit gebruiksbeleid.


Wijzigingen van onze voorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen door ze op onze site aan te passen. U dient deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van wijzigingen die wettelijk bindend zijn.

Wij kunnen onze inhoud van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud te allen tijde wijzigen. Het is echter mogelijk dat bepaalde delen van de inhoud van onze site niet systematisch worden bijgewerkt zonder dat wij daartoe verplicht zijn.

Wij garanderen niet dat onze site, of de daarop beschikbare inhoud, volledig vrij is van fouten of omissies.

Toegang tot onze site

Onze site is gratis beschikbaar.

Wij garanderen niet dat onze site, of iets wat erop staat, continu, zonder onderbreking of zonder fouten werkt. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, onze site geheel of gedeeltelijk op te schorten, in te trekken, voor onbepaalde tijd te staken of te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van onze site op een bepaald moment of voor een bepaalde periode.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke stappen om toegang te krijgen tot onze site. U begrijpt dat wij niet kunnen en niet garanderen dat de inhoud van onze site vrij is van virussen en/of andere code met besmettende of vernietigende eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en goede virusscans uit te voeren (inclusief anti-virussoftware en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan uw eigen normen van veiligheid en betrouwbaarheid bij het invoeren en verzenden van gegevens.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat elke persoon die onze site bezoekt via uw internetverbinding op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en ze naleeft.

Onze site is bestemd voor personen die in België of in het Groothertogdom Luxemburg wonen. Wij verklaren niet dat de inhoud die op of via onze site beschikbaar is, beschikbaar of geschikt is voor gebruik in andere landen. Wij kunnen te allen tijde de toegang tot onze site of een op onze site beschreven dienst of product beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als u besluit onze site te bezoeken vanuit een ander land dan België en het Groothertogdom Luxemburg, doet u dat op eigen verantwoordelijkheid.

U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de programmacode op onze site en de goede werking ervan te verstoren, in het bijzonder mag u niet proberen veiligheidsmaatregelen te omzeilen, onze site of een computersysteem, server, router of ander met het internet verbonden apparaat binnen te dringen of ermee te knoeien of anderszins te verstoren. Wij kunnen te allen tijde de toegang tot bepaalde functies of delen van onze site of de gehele site beperken.

Registratie

Wanneer u wordt gevraagd een registratieformulier in te vullen of andere informatie te verstrekken, moet de persoonlijke informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn. Breng ons onmiddellijk op de hoogte als uw gegevens veranderen.

Houd een gebruikers-ID of wachtwoord of andere gegevens die u kiest of die wij u toekennen als onderdeel van onze veiligheidsmaatregelen strikt vertrouwelijk en deel deze niet met iemand anders. Wij hebben het recht om een door u gekozen of door ons aan u toegewezen gebruikers-ID of wachtwoord te allen tijde te wijzigen indien wij van mening zijn dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikers-ID of wachtwoord kent, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door te schrijven naar privacy@vascogroup.com.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of licentiegever van de intellectuele eigendomsrechten op onze site en de daarop gepubliceerde inhoud. Deze werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of licentiegever van de op onze site getoonde handelsmerken en alle bijbehorende handelsnamen, logo’s en apparaten.

U mag één kopie afdrukken of uittreksels of inhoud van onze site downloaden voor persoonlijk gebruik en al het gekopieerde materiaal moet alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen bevatten. U mag de papieren of digitale kopieën van de inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en u mag illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of beelden niet los van de begeleidende tekst gebruiken.

Geen enkel recht, titel of belang in gedownload materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van het downloaden of kopiëren. U mag geen ander gebruik maken van het materiaal op onze site (inclusief reproductie, behalve zoals hierboven uiteengezet, publicatie, wijziging of distributie) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van inhoud op onze site zal altijd worden erkend.

U mag de inhoud van onze site niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, komt uw recht op gebruik onmiddellijk te vervallen en moet u de verkregen inhoud teruggeven of vernietigen, al naar gelang ons besluit.

Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie op deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de op onze site gepubliceerde informatie juist is, maar de inhoud, opmerkingen, recensies en ander materiaal dat op onze site wordt gepubliceerd is niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. U dient professioneel advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie en, voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen op deze informatie door u of een persoon aan wie u deze informatie hebt verstrekt. Als u onjuiste informatie op onze site ontdekt, neem dan contact met ons op(privacy@vascogroup.com of NV VA.S.CO, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat) en wij zullen alles in het werk stellen om dit, met onze instemming, zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

Beoordelingen

Alle op onze site gepubliceerde meningen zijn de verantwoordelijkheid van hun auteurs en geven niet onze mening weer. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke meningen of beoordelingen, inclusief met betrekking tot hun wettigheid of nauwkeurigheid, en wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking daartoe af voor zover de wet dat toestaat.

Concurrentie

Op elke wedstrijd die op onze site wordt georganiseerd of gepromoot, zijn de specifieke voorwaarden van die wedstrijd van toepassing.

Link naar deze en andere websites

Van tijd tot tijd kunnen wij links aanbieden waarmee u rechtstreeks vanaf onze site naar websites van derden kunt gaan. Deze sites van derden staan niet onder onze controle en, tenzij anders vermeld, leveren wij geen bijdrage aan de inhoud van deze sites. Door te klikken naar deze sites, verlaat u onze controle. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van uw persoonsgegevens door derden, de inhoud van sites van derden of de producten of diensten die u op deze sites worden aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een link van een andere website naar de informatie op onze site of de inhoud ervan te verbieden.

Onze verantwoordelijkheid

Hoewel wij hopen dat onze site interessant is voor gebruikers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geven wij geen garanties, voorwaarden of verklaringen of andere bepalingen met betrekking tot onze site of de inhoud ervan, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, voor zover de wet dat toestaat. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade geleden door een gebruiker, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, met betrekking tot of voortvloeiend uit het volgende:

 • het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze site; of
 • Het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud gepubliceerd op onze site.

Als u onze site als consument gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen; wij zijn alleen aansprakelijk voor redelijkerwijs voorzienbare verliezen.

Als u onze site voor zakelijke doeleinden gebruikt, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor :

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • een bedrijfsonderbreking;
 • een verlies aan verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, klanten of reputatie; of
 • indirecte of gevolgschade.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service attack of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site, het downloaden van inhoud van onze site of het gebruik van een website die aan onze site is gekoppeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die op onze site worden gedeeld. Deze links mogen niet worden opgevat als reclame voor de websites die aan onze site gekoppeld zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze sites.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze wanneer dit onwettig zou zijn.

Inhoud van onze site downloaden

Als u een functie gebruikt waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden of verbinding kunt maken met andere gebruikers van onze site, bent u gebonden aan de inhoudsnormen die in ons Gebruikersbeleid worden uiteengezet.

U garandeert dat deze bijdrage voldoet aan de inhoudsnormen en dat u ons schadeloos zult stellen voor elke inbreuk op deze garantie. [Als u een consumentgebruiker bent, betekent dit dat u aansprakelijk bent voor alle verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie].

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht ons een beperkte licentie te verlenen om deze te gebruiken, op te slaan, te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons verleent worden beschreven in de volgende paragraaf (Rechten die u ons verleent).

Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat door u op onze site geplaatste of geüploade inhoud hun intellectuele eigendomsrechten of gegevensbeschermingsrechten schendt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en wijzen alle aansprakelijkheid jegens derden af voor, de inhoud die u of een andere gebruiker op onze site plaatst of voor de nauwkeurigheid ervan.

Wij hebben het recht om uw postings van onze site te verwijderen als wij van mening zijn dat de inhoud niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Gebruikersbeleid.

De meningen van andere gebruikers die op onze site worden gepubliceerd weerspiegelen niet onze eigen meningen en waarden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en back-up van uw inhoud.

Rechten die u ons verleent

Wanneer u inhoud uploadt naar of plaatst op onze site, verleent u ons een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, van belasting vrijgestelde, overdraagbare licentie om de door de gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren in verband met de diensten van onze site en in diverse media, waaronder reclame voor onze site.

Toegankelijkheid

Wij zijn het erover eens dat deze site gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar moet zijn, zelfs zonder grote technische vaardigheden.

Hoewel wij ernaar streven te voldoen aan de richtlijnen en normen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid, kunnen wij dit niet altijd garanderen voor alle delen van onze site. Deze belofte geldt niet voor de inhoud van onze partners en gebruikers.

Wij werken voortdurend aan de verbetering van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van onze site. Heeft u suggesties voor verbetering of problemen met het gebruik van onze site, laat het ons dan weten.

Algemene informatie

Alle officiële juridische communicatie moet worden gericht aan onze bovenvermelde maatschappelijke zetel, ter attentie van de General Counsel van NV VA.S.CO, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.

Als wij een recht niet doen gelden, betekent dit niet dat wij van dat recht afzien. Deze Gebruiksvoorwaarden staan u niet toe uw rechten aan anderen toe te wijzen of over te dragen.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door de wet onuitvoerbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.

Deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en voorwaarden (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Belgische recht. U komt met ons overeen dat de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn.

Contacteer ons

Indien u problemen heeft met onze site of indien u een opmerking wenst achter te laten, kunt u contact opnemen met(privacy@vascogroup.com of NV VA.S.CO, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat).

Updates

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Identiteit :   www.masalto-espresso.eu is eigendom van SA VALUABLE SAVOURS COMPANY 
(ondernemingsnummer 0405.299.454) met maatschappelijke zetel te Industrielaan 16-20, 1740 Ternat (België). E-mail : info@masalto.be

Algemene beschrijving van de goederen en diensten : Másalto verkoopt koffie (bonen, gemalen koffie, capsules) en koffieaccessoires. Másalto verkoopt alleen in België.

Productbeschrijving : producten worden gepresenteerd met een nauwkeurige tekstbeschrijving en foto’s. De foto’s op de site proberen de aangeboden producten zo goed mogelijk weer te geven, maar het is mogelijk dat ze niet perfect zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de verpakking een andere vorm hebben terwijl de website wordt bijgewerkt. De afbeeldingen van onze producten zijn dus niet bindend.

Professioneel: Als je bestelling deel uitmaakt van je professionele activiteit, ben je wettelijk verplicht om je btw- of bedrijfsnummer op te geven.

Prijzen : alle prijzen worden gegeven in euro’s, per eenheid. BTW en andere belastingen (zoals accijnzen) zijn in de prijs inbegrepen. Alleen eventuele kortingen en verzendkosten, berekend bij de bevestiging van uw bestelling, zijn niet inbegrepen in de aangegeven eenheidsprijzen.

Betaling : bestellingen moeten vooraf worden betaald via een beveiligd elektronisch kanaal. Ingenico biedt de volgende betaalopties aan : alle Belgische krediet- en debetkaarten.

Garantie van het product : u valt onder de wettelijke garantie, die te vinden is onder de rubriek ” Herroepingsrecht “. Wij garanderen dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met hun officiële beschrijving, zoals die tijdens de bestelling in de beschrijving van het artikel staat. Koffie vereist een passende opslagmethode om het behoud en de kwaliteit ervan te waarborgen. Wij kunnen geen garantie geven als de bestelde koffie niet in de juiste omstandigheden is opgeslagen.

Levertijden :   alle leveringen worden gedaan door Postnl. Je bestelling wordt binnen maximaal 72 uur bij je thuis, op je werk of op een afhaalpunt naar keuze afgeleverd.

Herroepingsrecht : je hebt het recht om je bestelling te annuleren binnen 14 dagen na de datum van je bestelling. Aan de volgende retourvoorwaarden moet echter worden voldaan :

 1. U moet ons op de hoogte stellen van uw wens om uw bestelling te annuleren met behulp van het formulier   dat u rechtsboven kunt vinden onder ” Welkom ” en dan ” annuleringsformulier “, of door ons een brief te sturen   (Model) naar   naar Másalto, NV VASCO Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.
 2. Alle bestelde producten moeten in verkoopbare staat en in ongeopende verpakking aan ons worden geretourneerd. De organisatie en de kosten van de terugreis zijn voor uw rekening.
 3. Terugbetalingen vinden plaats binnen 15 dagen na ontvangst en controle van de producten. Het restitutiebedrag omvat alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten. De voor de oorspronkelijke transactie gebruikte betalingsmethode zal worden gebruikt voor de terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant.

Klachten : het is nog steeds mogelijk om een e-mail te sturen naar info@masalto.eu 
We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk. 

Maar je kunt ook een klacht indienen op de website van de Europese Commissie (Online Dispute Resolution) op http://ec.europa.eu/odr.

Professioneel: Als je bestelling deel uitmaakt van je professionele activiteit, ben je wettelijk verplicht om je btw- of bedrijfsnummer op te geven.

Toegang tot onze algemene verkoopvoorwaarden :   de algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgevoegd bij de e-mail ter bevestiging van je bestelling.

Rechtsbevoegdheid : rechtsbevoegdheid wordt toegewezen aan een Belgische handelsrechtbank van uw keuze.

Vragen :   Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 • per e-mail : info@masalto.eu
 • per post naar het volgende adres : MÁSALTO, SA VALUABLE SAVOURS COMPANY, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.

Het is goed je weer te zien.

Het is goed je weer te zien.